January 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
 • B - Réservé de 19h à 21h
 • B - Réservé de 12h à 14h
 • B - Réservé de 14h à 18h
5
 • B - Réservé de 19h à 21h
6
7
8
9
10
 • B-Réservé 14h à 18h
11
 • B - Réservé de 10h à 14h
 • B-Réservé 14h à 18h
12
 • B - Réservé de 13h à 15h
 • B- réservé 14h à 15h FTK
13
14
15
16
 • B - Réservé de 9h à 13h
17
 • B - Réservé de 9h à 13h
18
 • B - Réservé de 9h à 13h
19
 • B - Réservé de 9h à 13h
 • B - Réservé de 13h à 16h
20
 • B - Réservé de 9h à 13h
21
22
23
 • B- Réservé de 14h à 18h
24
 • B - Réservé de 10h à 17h
 • B - réservé de 18h à 21h
25
 • B - réservé de 18h à 21h
26
 • B - Réservé de 13h à 16h
27
 • B - Réservé de 14h à 18h
28
29
30
31
 • B - réservé de 19h à 21h
 • B - Réservé de 13h à 16h
 • B - réservé de 18h à 21h